Pri predaji alebo kúpe ojazdeného vozidla je potrebné uskutočniť prepis vlastníctva. V niektorých prípadoch sa však vlastník alebo nový majiteľ nemôže osobne zúčastniť na procese prepisu. V takýchto situáciách je možné udeliť splnomocnenie na prepis auta tretej osobe, ktorá môže vybaviť potrebné formality. V tomto článku sa pozrieme na to, ako postupovať pri udelení splnomocnenia na prepis auta, aké sú náležitosti a podmienky splnomocnenia a ako prebieha samotný proces prepisu.

Ako udeliť splnomocnenie na prepis auta?

a. Písomná forma: Splnomocnenie na prepis auta musí byť udelene v písomnej forme. Dokument by mal obsahovať údaje o osobe udeľujúcej splnomocnenie (predávajúci/kupujúci), údaje o splnomocnencovi (osoba, ktorá bude vybavovať prepis) a informácie o vozidle (značka, model, rok výroby, VIN, evidenčné číslo).

b. Podpis: Splnomocnenie musí byť podpísané osobou udeľujúcej splnomocnenie a overené notárom alebo iným oprávneným orgánom, ktorý overuje podpisy.

c. Platnosť: Uveďte platnosť splnomocnenia, napríklad dátum, do ktorého má splnomocnenie platnosť, alebo či platnosť zaniká po úspešnom prepise vozidla.

Aké sú podmienky a náležitosti splnomocnenia na prepis auta?

a. Splnomocnenie musí byť udelene v písomnej forme a obsahovať všetky potrebné údaje, ako napríklad meno a priezvisko osoby udeľujúcej splnomocnenie, meno a priezvisko splnomocnenca, údaje o vozidle a platnosť splnomocnenia.

b. Splnomocnenie musí byť podpísané osobou udeľujúcej splnomocnenie a overené notárom alebo iným oprávneným orgánom.

c. Splnomocnenie musí byť udelené pre konkrétny úkon – v tomto prípade prepis auta.

Ako prebieha proces prepisu auta so splnomocnením?

a. Predloženie dokladov: Splnomocnenec predloží na príslušnom úrade (napríklad okresný úrad, odbor dopravy) všetky potrebné doklady vrátane splnomocnenia, technického preukazu vozidla, dokladu o kúpe vozidla (kupná zmluva) a dokladu o zaplatení poplatku za prepis vozidla.

b. Overenie dokumentov: Príslušný úrad overí predložené dokumenty a skontroluje, či sú splnené všetky podmienky pre prepis vlastníctva vozidla.

c. Zápis zmeny vlastníka: Po úspešnom overení dokumentov príslušný úrad zaeviduje zmenu vlastníka vozidla v registri motorových vozidiel.

d. Nový technický preukaz: Príslušný úrad vystaví nový technický preukaz vozidla na meno nového majiteľa. Splnomocnenec ho prevzal za nového vlastníka a následne odovzdá.

e. Informovanie nového vlastníka: Splnomocnenec informuje nového vlastníka o úspešnom prepise vozidla a odovzdá mu nový technický preukaz.

Udelenie splnomocnenia na prepis auta tretej osobe je užitočné, ak sa nemôžete osobne zúčastniť na procese prepisu vlastníctva vozidla. Pri udelení splnomocnenia je dôležité dbať na písomnú formu, podpis, overenie a platnosť splnomocnenia, ako aj na jeho náležitosti a podmienky. Po úspešnom prepise auta pomocou splnomocnenia sa nový vlastník stane zákonným majiteľom vozidla a získa nový technický preukaz.

Splnomocnenie na prepis auta – Ako postupovať pri zmene vlastníka vozidla